Onderwijsinstellingen

Onderwijs en begeleiding


1. Passend Onderwijs


Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs wordt geregeld dat scholen er voor moeten zorgen dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is. De school moet extra ondersteuning regelen voor leerlingen die dit nodig hebben. Scholen werken regionaal samen en spreken met elkaar af hoe zij die extra ondersteuning organiseren.


2. Instellingen voor speciaal onderwijs en begeleiding


Kinderen die doof of slechthorend zijn en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die problemen ondervinden bij het leren kunnen in aanmerking komen voor speciaal onderwijs of voor begeleiding door de instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Dit geldt zowel voor leerlingen in de basisschool leeftijd als van het voortgezet onderwijs

Bij de instellingen kunt u terecht voor: 
1. Informatie over gehoor en/of taalspraakproblemen en ondersteuning daarbij
2. Het aanvragen van consultatie en advies 
3. Het aanvragen van extra ondersteuning op de school of plaatsing op een speciale school.

De instellingen hebben per 1 augustus 2014 in iedere regio een aanmeldpunt. Voorlopig kunt u de instellingen bereiken via de scholen voor speciaal onderwijs aan leerlingen die doof  of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. 
De school het dichtst in uw buurt vindt u op de homepage. U kunt ook kijken op de website van Siméa:  www.simea.nl


3. Informatie, Consultatie en Advies


Het aanmeldpunt van de instelling is er voor ouders, scholen en verwijzers met vragen over taal, spraak of gehoor. De medewerker op het aanmeldpunt probeert uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Wanneer de vraag niet beantwoord kan worden, wordt u doorverwezen naar degene die u wel de juiste informatie kan geven.

Scholen kunnen om consultatie en advies vragen voor een leerling die door zijn gehoor,  taal of spraak op school problemen ondervindt in het onderwijs of in het contact met de andere kinderen. Een deskundige medewerker van de instelling gaat dan met de school en met de ouders meedenken over mogelijke oplossingen. Als het nodig is komt de medewerker een aantal keren op school om concrete adviezen te geven aan de leerkracht.

4. Trajectbegeleiding en Commissie van Onderzoek


Wanneer het  kind meer en intensieve begeleiding nodig heeft om het onderwijs goed te volgen,  wordt via het aanmeldpunt trajectbegeleiding ingeschakeld. Er wordt in kaart gebracht wat de ernst van de beperking is en welke extra en specialistische begeleiding noodzakelijk is. Ook wordt geïnventariseerd welke ondersteuning de school nodig heeft. De ouders, de school of de zorginstelling, worden hierbij nauw betrokken. Als alles in kaart is gebracht geeft de trajectbegeleiding een advies over het "onderwijsarrangement" dat de leerling nodig heeft. Als er wel extra begeleiding nodig is maar niet alleen of niet speciaal door de instelling voor auditief of communicatief beperkte leerlingen, geeft de trajectbegeleiding gericht advies over welke ondersteuning beter past. 

Het advies van de trajectbegeleiding wordt voorgelegd aan de Commissie van Onderzoek. Elke instelling heeft een Commissie van Onderzoek. De instellingen hebben landelijke afspraken gemaakt over de werkwijze van de Commissie. Deze Commissie neemt een besluit over het advies van de trajectbegeleiding en wijst een onderwijsarrangement toe voor een bepaalde tijd.


5. Onderwijsarrangement


Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling wordt een licht, medium of intensief onderwijsarrangement toegekend. 
Bij een licht onderwijsarrangement heeft de leerling een klein aantal uren ondersteuning nodig.  Bij een medium onderwijsarrangement heeft de leerling meer uren ondersteuning nodig. In beide gevallen zit de leerling op een reguliere school. Is er veel en intensieve ondersteuning nodig en specialistisch onderwijs, dan krijgt de leerling een intensief onderwijsarrangement. De leerling gaat dan naar een speciale school van de instelling. De Commissie van Onderzoek bepaalt de duur van een onderwijsarrangement.
Ieder jaar wordt samen met de school en de ouders bekeken of de leerling vooruitgaat en of de ondersteuning nog voldoet. Eventueel wordt de ondersteuning bijgesteld of afgebouwd als dat mogelijk is. Zijn er grote veranderingen nodig, dan kan aan de Commissie van Onderzoek worden gevraagd het onderwijsarrangement tussentijds te veranderen. 

Op de website van Simea vindt u uitgebreide informatie over passend onderwijs voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.